Start / Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

sklepyabc.pl

 

§ 1.

[Postanowienia ogólne]

 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego działającego pod adresem sklepyabc.pl jest Eurocash Sieci Partnerskie Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach k/Poznania, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000745820, REGON: 381139984, NIP: 7773332311, kapitał zakładowy 80 405 000,00 zł opłacony w całości. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników, a w szczególności zasady przeglądania zawartości Serwisu oraz dokonywania własnych publikacji w Serwisie przez Użytkowników. 

 2. Serwis prowadzony jest w celu aktywizacji konsumentów – klientów Sieci Sklepów abc, w tym zwłaszcza bieżącego informowania ich o aktualnościach i ofercie Sieci Sklepów abc oraz propagowania zdrowego stylu życia poprzez m.in. publikację porad i przepisów przygotowanych przez profesjonalnego Dietetyka.

 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie, za pośrednictwem Strony internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści bezprawnych w Serwisie.

 5. Wszelkie publikacje w Serwisie dokonywane są w języku polskim.

 

§ 2.
[Definicje] 

Pojęciom napisanym w Regulaminie wielką literą należy przypisywać następujące znaczenie:

 1. Administrator – spółka o której mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu, będąca właścicielem Serwisu, uprawnionym do dysponowania jego zasobami, administrowania oraz moderowania treści publikowanych w Serwisie;

 2. Dietetyk – osoba przygotowująca treści do Serwisu, posiadająca wymagane kwalifikacje do udzielania porad z zakresu żywienia i dietetyki;

 3. Formularz rejestracyjny – zestaw informacji, w tym również danych osobowych, w postaci pól do uzupełnienia przez Użytkownika niezbędnych do dokonania rejestracji w Serwisie na potrzeby korzystania z funkcjonalności zakładki „abc DLA CIEBIE – abc gotowania”, w tym do publikacji przepisu kulinarnego lub zadania pytania Dietetykowi za pośrednictwem Serwisu;

 4. Polityka Prywatności – odrębny dokument, który reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu;

 5. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu;

 6. Serwis – oznacza serwis internetowy, prowadzony przez Spółkę, dostępny na Stronie internetowej sklepyabc.pl;

 7. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem: sklepyabc.pl, na której prowadzony jest Serwis;

 8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;

 9. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która za pośrednictwem Strony internetowej przegląda treści zamieszczone w Serwisie lub we własnym imieniu dokonuje publikacji za pośrednictwem dostępnych w Serwisie formularzy.

 

§ 3.

[Wymagania techniczne]

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy (korzystania) z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis to: 

 1. komputer lub inne urządzenie elektroniczne (np. mobilne) posiadające dostęp do Internetu;

 2. przeglądarka internetowa obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane).

 1. Administrator informuje, że Strona internetowa Serwisu wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są w celach informacyjnych, funkcjonalnych i statystycznych. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Serwis plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

 

§ 4.
[Prawa i obowiązki Użytkownika]

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

 2. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Administratora lub osób trzecich.

 3. Użytkownik jest zobowiązany przy korzystaniu z Serwisu do zachowania należytej staranności.

§ 5.
[Dostęp do Serwisu]

 1. Użytkownik może uzyskać dostęp do Serwisu poprzez wpisanie w dowolnej przeglądarce internetowej adresu Strony internetowej. Po otwarciu Strony internetowej Użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich treści publikowanych w Serwisie.

 2. W celu korzystania z wszystkich dostępnych funkcjonalności Serwisu Użytkownik jest obowiązany do założenia indywidualnego konta poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego i podanie następujących danych:

   1. nazwa użytkownika wybrana przez Użytkownika;

   2. hasło wybrane przez Użytkownika (musi ono zawierać przynajmniej 8 znaków, 1 wielką literę i 1 cyfrę, bez znaków specjalnych) oraz jego powtórne wprowadzenie – dla potwierdzenia;

   3. imię Użytkownika;

   4. adres e-mail Użytkownika;

   5. numer telefonu kontaktowego Użytkownika;

   6. miejscowość zamieszkania Użytkownika;

   7. adres ulubionego sklepu „abc” Użytkownika.

 3. Po wprowadzeniu ww. danych Użytkownik powinien również:

 1. potwierdzić autentyczność i brak zautomatyzowania swojego działania poprzez wprowadzenie odpowiednich danych do funkcji CAPTCHA;

 2. wyrazić zgodę na publikację zgłaszanych przez siebie propozycji przepisów kulinarnych oraz załączonych zdjęć przygotowanych potraw;

 3. potwierdzić, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

 1. Na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu rejestracyjnym zostanie automatycznie wysłana wiadomość e-mail, zawierająca link do kliknięcia, co stanowi potwierdzenie i dokończenie procesu rejestracji w Serwisie przez Użytkownika. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy rejestrowanym Użytkownikiem a Administratorem Serwisu, której przedmiotem są usługi świadczone przez Serwis, na warunkach określonych w Regulaminie. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

 2. Po zalogowaniu się na Stronie internetowej Serwisu Użytkownik może korzystać z wszystkich dostępnych funkcjonalności  Serwisu. W przypadku, gdy Użytkownik nie dokona rejestracji w Serwisie uzyskuje jedynie możliwość korzystania z Serwisu na zasadzie ogólnego i powszechnego dostępu do zasobów Strony internetowej Serwisu.

 3. Po zarejestrowaniu w Serwisie Użytkownik może połączyć swoje konto w Serwisie z kontem w serwisie Facebook lub Google, poprzez kliknięcie stosownego przycisku w formularzu logowania do Serwisu oraz autoryzowanie aplikacji ww. serwisu na potrzeby połączenia kont.

 4. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu i usunąć swoje konto w Serwisie poprzez kliknięcie po zalogowaniu funkcji „Usuń konto” w zakładce „Mój Profil”. Na adres e-mail Użytkownika zostanie automatycznie wysłana wiadomość e-mail, zawierająca link do kliknięcia, co stanowi potwierdzenie i dokończenie procesu usuwania konta w Serwisie przez Użytkownika. Z chwilą potwierdzenia usunięcia konta dochodzi do rozwiązania umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu, której przedmiotem są usługi świadczone przez Serwis.

 

§ 6.
[Korzystanie z Serwisu]

 1. W ramach korzystania z Serwisu Użytkownik uzyskuje dostęp do następujących treści:

 1. w zakładce głównej „abc DLA CIEBIE” – Użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich publikowanych w Serwisie przepisów kulinarnych z danego miasta w Polsce oraz ma możliwość (po uprzednim zarejestrowaniu się w Serwisie), zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu, dodania własnego przepisu kulinarnego poprzez wypełnienie stosownego formularza. Użytkownik uzyskuje ponadto dostęp do przepisów kulinarnych przygotowanych przez Dietetyka, jak również ma możliwość zadania pytania Dietetykowi poprzez wypełnienie formularza oraz może przeglądać opublikowane pytania innych Użytkowników i odpowiedzi udzielone przez Dietetyka.

 2. w pozostałych zakładkach, tj. zwłaszcza „WIADOMOŚCI abc”, „KONKURSY”„GAZETKA abc”„ZNAJDŹ SKLEP abc” i innych Użytkownik uzyskuje dostęp do treści publikowanych z zakresu danego bloku tematycznego.

 1. W celu dokonania zgłoszenia własnej propozycji przepisu kulinarnego, o którym mowa w ust. 1 pkt a niniejszego paragrafu Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz podając następujące informacje: 

 1. wskazać typ przepisu poprzez zaznaczenie opcji „Przepis zwykły” lub „Przepis regionalny” oraz określić region Polski (województwo) z jakiego pochodzi przepis;

 2. nazwa przepisu;

 3. lista składników;

 4. treść przepisu (opis sposobu przyrządzenia potrawy);

a ponadto załączyć zdjęcia potrawy wykonanej według ww. przepisu (łącznie nie więcej niż 10 zdjęć o wielkości jednostkowej nie wyższej niż 3 MB) oraz kliknąć przycisk „WYŚLIJ PRZEPIS”. 

 1. W przypadku, gdy Użytkownik zgłasza w Serwisie własną propozycję przepisu kulinarnego w czasie przeprowadzania za pośrednictwem Serwisu akcji promocyjnej dotyczącej przepisów kulinarnych (np. konkursu), Użytkownik może zgłosić udział w takiej akcji promocyjnej poprzez zaznaczenie właściwego okienka („checkbox”) zawierającego oświadczenie o wyrażeniu woli wzięcia udziału w akcji promocyjnej oraz zapoznaniu się i akceptacji jej regulaminu. W dalszej kolejności Użytkownik zobowiązany jest postępować zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami na ekranie monitora. Zasady danej akcji promocyjnej każdorazowo opisane są szczegółowo w regulaminie danej akcji, dostępnym również na Stronie internetowej w zakładce „KONKURSY”. 

 2. Przesłany przez Użytkownika przepis kulinarny zostanie zatwierdzony i opublikowany przez Administratora Serwisu po dokonaniu weryfikacji treści przepisu kulinarnego oraz niestwierdzeniu jakichkolwiek naruszeń postanowień Regulaminu Serwisu oraz regulaminu właściwej akcji promocyjnej (o ile Użytkownik zgłosił w niej udział), w tym zwłaszcza § 4 Regulaminu. Administrator jest uprawniony do modyfikacji przesłanych przepisów kulinarnych oraz publikacji zmodyfikowanych przepisów kulinarnych w Serwisie pod warunkiem dodania adnotacji, że przepis kulinarny został zmodyfikowany przez Administratora. Administrator jest również uprawniony do usunięcia przesłanych przepisów kulinarnych, które są niekompletne, naruszające przepisy prawa, dobre obyczaje lub postanowienia Regulaminu.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Użytkownikiem Serwisu za pośrednictwem podanego przez Użytkownika w Formularzu rejestracyjnym adresu e-mail w związku z przesłaną przez niego propozycją przepisu kulinarnego lub pytania skierowanego do Dietetyka.

 4. W ramach korzystania z Serwisu Użytkownik może pobrać każdy zamieszczony w nim przepis kulinarny, który zobowiązuje się wykorzystać tylko na własny, dozwolony użytek osobisty. Przepisy kulinarne przesłane przez poszczególnych Użytkowników mogą stanowić utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w takim przypadku ich powielanie oraz wykorzystywanie, w tym zwłaszcza w celach zarobkowych, może odbywać się wyłącznie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w określonych przez nią przypadkach wymaga zgody autora danego przepisu kulinarnego.

 5. Użytkownik, chcąc zadać Dietetykowi pytanie za pośrednictwem Serwisu zobowiązany jest zarejestrować i zalogować się do Serwisu, a następnie wypełnić stosowny formularz o następujące dane:

 1. imię;

 2. adres e-mail;

 3. miejscowość;

 4. treść pytania.

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do publikacji w Serwisie tylko najciekawszych, wybranych przez siebie spośród wszystkich nadesłanych pytań Użytkowników wraz z udzielonymi przez Dietetyka odpowiedziami. Publikacja przesłanych przez Użytkowników pytań oraz udzielonych przez Dietetyka odpowiedzi dokonywana jest przynajmniej jeden raz w ciągu każdego tygodnia.

 2. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje, podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

 3. Prezentowane w Serwisie produkty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

 4. Administrator bieżąco nie monitoruje, ani nie nadzoruje treści publikowanych w Serwisie przez Użytkowników. W razie pojawienia się w Serwisie treści naruszających Regulamin, Administrator podejmie wszelkie niezbędne działania w celu usunięcia takich treści w możliwie najkrótszym czasie. Każda osoba korzystająca z Serwisu ma możliwość zgłoszenia Administratorowi tego rodzaju naruszeń. 

 5. Użytkownik powinien wykorzystywać informacje uzyskane za pośrednictwem Serwisu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z zachowaniem należytej ostrożności, w tym dbałości o stan swojego zdrowia (np. alergie). Za zamieszczanie w Serwisie treści Użytkownik oraz Administrator ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 7.

[Dane osobowe Użytkowników]

 1. Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu prowadzenia Serwisu, w tym zwłaszcza do dokonywania publikacji zamieszczanych przez nich treści (propozycja przepisu kulinarnego lub pytanie do Dietetyka).

 2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 3. Administratorem danych osobowych uzyskanych od Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu jest Eurocash Sieci Partnerskie Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, 62-052 Komorniki. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem koniecznym do dokonania przez Użytkownika publikacji w Serwisie.

 

§ 8.

[Postępowanie reklamacyjne]

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu Użytkownicy mogą kierować na adres e-mail: pomoc@sklepyabc.pl

 2. Reklamacje powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Administratora.

 3. Administrator rozpatruje reklamację i informuje Użytkownika Serwisu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o decyzji i rozpatrzeniu reklamacji w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

 

§ 9.
[Zmiany Regulaminu]

 1. Administrator zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu, w tym w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Serwisu, wprowadzenia nowych funkcjonalności w Serwisie, lepszego zabezpieczenia interesów Użytkowników, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Użytkowników.

 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Użytkownika Serwisu.

 3. O zmianie Regulaminu Administrator poinformuje poprzez umieszczenie na Stronie internetowej Serwisu stosownej informacji co najmniej 14 dni przed wejściem w życie planowanych zmian.

 4. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, winien zawiadomić o tym Administratora w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu.

 5. Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Serwisu, dodanie nowych funkcjonalności itp., o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu.

 

§ 10.
[Postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na Stronie internetowej Serwisu.